OBCHODNÍ  PODMÍNKY

obchodní společnosti
Forpex s.r.o. se sídlem 100 000 Praha 10, Pod Strašnickou vinicí 15, IČ: 45309094

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, 
oddíl C, vložka 8142 
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese 
www.forspin.cz


 
1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Forpex s.r.o., se sídlem Pod Strašnickou vinicí 15, 10 00 Praha 10, IČ 45309094, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8142 (dále jen „prodávající“) upravují ve smyslu ustanovení §1751 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.forspin.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).


1.2.    Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího a další související právní vztahy.


1.3.    Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.


1.4.    Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Obchodní podmínky jsou trvale k dispozici na webové stránce a kupující pokud chce učinit objednávku, musí s nimi vyslovit souhlas. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.


1.5.    Znění obchodních podmínek může prodávající přiměřeně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Změnu obchodních podmínek oznámí prodávající kupujícímu zveřejněním na webové stránce nebo jiným vhodným způsobem nejméně 14 dnů před navrhovaným dnem účinnosti s tím, že kupující je oprávněn v případě, kdy se na jím uzavřenou kupní smlouvu taková změna vztahuje, v uvedené lhůtě změnu obchodních podmínek odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět. Pokud kupující nesdělí písemně svůj nesouhlas přede dnem účinnosti změny obchodních podmínek platí, že změnu schválil. Totéž platí v případě, kdy s obchodními podmínkami vysloví souhlas odesláním objednávky nebo přihlášením do uživatelského účtu.


2.    UŽIVATELSKÝ  ÚČET


2.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Pokud se jedná o jednorázový nákup může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.


2.2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně, úplně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné, úplné a pravdivé. V případě porušení této povinnosti kupujícího nenese prodávající žádnou odpovědnost za škodu tím vzniklou kupujícímu nebo třetí osobě.


2.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího ani za škodu tímto porušením vzniklou.


2.4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.


2.5.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 36 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).


2.6.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3.    UZAVŘENÍ  KUPNÍ  SMLOUVY


3.1.    Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.


3.2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.


3.3.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
-    kupujícím, které vyžaduje prodávající
-    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
-    způsobu úhrady kupní ceny zboží
-    požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
-    nákladech spojených s dodáním objednávaného zboží (dále společně jen „objednávka“).


3.4.    Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů  do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Objednávka se považuje za návrh na uzavření smlouvy (nabídku). Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné, úplné a pravdivé. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“); toto potvrzení se nepovažuje za přijetí návrhu na uzavření smlouvy.


3.5.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).


3.6.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením oznámení kupujícímu o přijetí objednávky prodávajícím (akceptací). Oznámení prodávající zašle kupujícímu na adresu jeho elektronické pošty. V textové podobě poskytne kupujícímu znění smlouvy i znění obchodních podmínek. Přihlášením do svého uživatelského účtu má kupující kdykoliv opakovaný přístup ke znění kupní smlouvy. V případě, kdy nákup probíhá jednorázově bez registrace, je kupní smlouva u prodávajícího uložena a na žádost kupujícího mu může být poskytnuta.


3.7.    Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).


3.8.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.


4.    CENA  ZBOŽÍ  A  PLATEBNÍ  PODMÍNKY


4.1.    Všechny ceny zboží jsou smluvní a konečné. Zahrnují tedy daň z přidané hodnoty v aktuálně platné výši příp. další daně a poplatky. Ceny zboží neobsahují náklady jako zabalení a dopravu (dále jen „dodání zboží“).


4.2.    Případné akční ceny platí vždy jen do vyprodání zásob či po určitou časově omezenou dobu.


4.3.    Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující uhradí na základě vystavené faktury -  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“).


4.4.    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží, které jsou specifikovány níže. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.


4.5.    Kupní cena je splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.


4.6.    Kupující je povinen při úhradě kupní ceny zboží uvést variabilní symbol platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.


4.7.    Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.


4.8.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.


4.9.    Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle na adresu elektronické pošty kupujícího. Faktura slouží zároveň jako záruční list ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku.


5.    DODÁNÍ  A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ


5.1.    Způsob dodání zboží určuje kupující při zadávání objednávky. V případě, že způsob dodání zboží požadovaný ze strany kupujícího,  je vzhledem k charakteru zboží nevhodný, upozorní prodávající kupujícího na tuto skutečnost. Pokud kupující nadále trvá na původním způsobu dodání, nenese prodávající žádnou odpovědnost za škodu tímto způsobem dodání vzniklou. Navíc kupující přebírá všechna rizika a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dodání.


5.2.    Zboží dodá prodávající na jakoukoliv požadovanou adresu v rámci ČR dle požadovaného způsobu přepravy. Pokud bude hodnota objednaného zboží v rozmezí 1,- až 1.500,-Kč, budou účtovány tyto náklady na dodání dle následujícího zvoleného způsobu dodání : 
-       Česká pošta                                                                  109,- Kč
-       PPL                                                                              109,- Kč
-       Osobní vyzvednutí zboží v sídle společnosti v Praze:             0,- Kč
-       Dobírka:                                                                      + 30,-Kč
-       Úhrada předem převodem dle vystavené faktury:                0,- Kč 

Pokud bude hodnota objednaného zboží od 1.500,- Kč, budou účtovány náklady na dodání dle následujícího zvoleného způsobu dodání :
-       Česká pošta                                                                     0,- Kč
-       PPL                                                                                 0,- Kč
-       Osobní vyzvednutí zboží v sídle společnosti v Praze:             0,- Kč
-       Dobírka:                                                                       +30,- Kč
-       Úhrada předem převodem dle vystavené faktury:                 0,- Kč

5.3.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání na adrese uvedené v objednávce.


5.4.    Pokud kupující zvolil osobní vyzvednutí a nedojde v předem určené době k převzetí zboží kupujícím na místě určenému pro osobní vyzvednutí, je prodávající oprávněn zboží uskladnit po dobu dalších 10 dnů a v případě nepřevzetí zboží v této dodatečné lhůtě kupujícím, smlouva se od počátku ruší.


5.5.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.


5.6.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.


5.7.    Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.


6.    ODSTOUPENÍ  OD  KUPNÍ  SMLOUVY


Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - spotřebitelem


6.1.    Kupující má právo v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. V případě, kdy předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, pak ode dne převzetí poslední dodávky zboží. U kupní smlouvy, kde je předmětem pravidelná opakovaná dodávka zboží, je rozhodující pro dodržení lhůty k odstoupení, převzetí první dodávky zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení od smlouvy, musí jej odeslat prodávajícímu nejpozději do 14 dne ode dne převzetí zboží. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží sám a není oprávněn je požadovat po prodávajícím.


6.2.    Písemné odstoupení od smlouvy zasílá kupující na adresu prodávajícího, resp. může využít i osobní podání v sídle obchodní společnosti nebo elektronickou poštu. Kupující má rovněž právo využít pro odstoupení od smlouvy formulář, který je umístěn na webové stránce. V tomto případě prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí přijetí formuláře v textové podobě.


6.3.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.1. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a je-li to možné, v původním obalu.


6.4.    Prodávající je povinen nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Jiným způsobem vrátí peněžní prostředky jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a prodávajícímu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu  náklady na dodání, které odpovídají nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající ovšem není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá, resp. než má prodávající možnost zboží prohlédnout.


6.5.    Ustanovení občanského zákoníku o právu na odstoupení od smlouvy nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující je povinen v případě využití práva na odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě smlouvy získal.  Pokud to již není možné, protože zboží bylo spotřebováno, zničeno nebo jinak poškozeno, je prodávající oprávněn započíst si na náhradu škody část resp. celou kupní cenu. Poškození či zničení zboží je prodávající povinen prokázat.


6.6.    Je-li kupujícímu poskytnut ke zboží, jež je předmětem odstoupení od smlouvy dárek, je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen poskytnutý dárek vrátit spolu se zbožím.


6.7.    Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů
 • ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

 


7.    ODPOVĚDNOST  ZA  VADY  A  ZÁRUKA


Odpovědnost za vady a záruku u spotřebitele nebo podnikatele, u něhož se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti


7.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanovení §1914-1925, §2099-2117, §2161-2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)


7.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,


a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jím prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.


7.3.    Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.


7.4.    Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.


7.5.    Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.


7.6.    Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

Odpovědnost za vady a záruku u podnikatele, u něhož se koupě týká jeho podnikatelské činnosti


7.7.    V případě, kdy kupujícím je podnikatel a koupě se týká předmětu jeho podnikatelské činnosti, uplatní se na odpovědnost za vady a záruku zejména ustanovení §1914-1925 a §2099-2117 občanského zákoníku.


7.8.    Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatní kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla – Forpex s.r.o., Pod Strašnickou vinicí 15, 100 00, Praha 10.


7.9.    Další práva a povinnosti vzniklé z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, upravuje čl. 8 obchodních podmínek – uplatnění odpovědnosti za vady vč. záruční odpovědnosti.


8.    REKLAMAČNÍ  ŘÁD - UPLATNĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA VADY VČ. ZÁRUČNÍ ODPOVĚDNOSTI


8.1.    Uplatnění odpovědnosti prodávajícího za vady, vč. záruční odpovědnosti (dále jen „reklamace“) provede kupující vyplněním reklamačního formuláře na webové stránce a tento spolu se zbožím zašle do sídla prodávajícího na adrese: Forpex s.r.o., Pod Strašnickou vinicí 15, 100 00 Praha 10. V reklamačním formuláři uvede zvolený způsob řešení reklamace.


8.2.    Práva z vad se uplatňují u prodávajícího za předpokladu, že na faktuře (dokladu o zakoupení věci) nebyla uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším. V takovém případě uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. 


8.3.    Uplatní-li kupující právo z vadného plnění u prodávajícího, potvrdí mu prodávající v písemné formě přijetí reklamačního formuláře. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.  Prodávající je povinen reklamaci včetně odstranění vady vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.


8.4.    Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud na zboží jsou a při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.


8.5.    V případě, kdy je reklamace vyřízena poskytnutím slevy z kupní ceny nebo odstoupením kupujícího od smlouvy, je příslušná platba vrácena na bankovní účet kupujícího resp. v hotovosti v sídle společnosti.


8.6.    Veškeré informace o průběhu reklamace je možno získat telefonicky na čísle: 724 779 855.


9.    DALŠÍ  PRÁVA  A  POVINNOSTI  SMLUVNÍCH  STRAN


9.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží okamžikem převzetí.


9.2.    Programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující není oprávněn vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.


9.3.    Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.


9.4.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.


9.5.    Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.


9.6.    V souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. j) bere kupující na vědomí, že v rámci mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů se může kupující obrátit na Českou obchodní inspekci. Podání k České obchodní inspekci lze podat písemnou formou příp. přes e-podatelnu na internetových stránkách www.coi.cz.


10.    OCHRANA  OSOBNÍCH  ÚDAJŮ  A  ZASÍLÁNÍ  OBCHODNÍCH  SDĚLENÍ


10.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


10.2.    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále jen  „osobní údaje“).


10.3.    Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.


10.4.    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.


10.5.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.


10.6.    Kupující je oprávněn, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.


10.7.    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.4.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:


-    požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
-    požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.


10.8.    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


10.9.    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.


11.    DORUČOVÁNÍ


11.1.    Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.


11.2.    Zpráva je doručena:


-       v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
-       v případě doručování osobně okamžikem převzetí zásilky, či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem
-      má se za to, že v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb došla zásilka třetím pracovním dnem po odeslání zásilky, pokud nedošla již první nebo druhý pracovní den po odeslání,
-       v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít.


12.    ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ


12.1.    Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.


12.2.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.


12.3.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.


12.4.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.


12.5.    Kontaktní údaje prodávajícího - adresa pro doručování:


Forpex s.r.o.,  Pod Strašnickou vinicí 15, 100 00 Praha 10,  tel.: +420 274 779 855, elektronická pošta: forspin@forspin.cz


V Praze dne 1. 6. 2014